آینده کشاورزی ایران

بررسي اثر سرريز نوسانات نرخ ارز بر شاخص صنايع كشاورزي ایران در بورس اوراق بهادار:

آینده کشاورزی ایران
آینده کشاورزی ایران

بازارهاي مالي يكي از اساسيترين بازارهاي هر كشور هستند. بازار اوراق بهادار و بازار ارز از بخشهاي حساس بازار مالي هسـتند. ايـن دو بـازار بـه
سرعت از نوسانات و دورهاي تجاري در اقتصاد تأثير پذيرفته و تغييرات اقتصادي را به سرعت منعكس مينمايند. كشاورزي ایران در عين حال، آشفتگي در يك يا هر دو بازار به ايجاد نگراني در ميان سياستگذاران بازارها ميانجامد. تعاملات پويا بين اين دو بازار پژوهشگران، سياستگذاران و نيز تحليلگـران را بـه انجـام تحليلهاي دقيق و مشروح تشويق نموده است. در اين مطالعه با استفاده از روش GARCH تأثير نوسانات بازار ارز و نوسانات بازار سهام صنايع تبـديلي كشاورزي بر روي يكديگر و بر اين بازارها بررسي شد. براي اين منظور از دادههاي هفتگي از فروردين سال 1385 تا پايان دي ماه سـال 1392 اسـتفاده گرديد. نتايج تحقيق نشان داد كه نوسانات گذشته بازار ارز بر نوسانات جاري اين بازار مؤثر است. شوكهاي گذشته در بازار ارز بر نوسـانات بـازار صـنايع قند و شكر و خوراكيها و آشاميدنيها در دوره جاري اثرگذار است. همچنين شوكهاي گذشته در بازار قند و شكر ميتواند بر نوسانات جاري شاخص اين صنعت و بازار ارز و شاخص كشاورزي ایران صنعت خوراكيها و آشاميدنيها اثرگذار باشد. از آنجا كه تغييرات نرخ ارز بر درآمدها و هزينههاي اين صـنايع اثرگـذار اسـت، بنابراين جلوگيري از نوسانات در بازار ارز و ثبات در اين بازار از طريق تعادل درعرضه و تقاضا و كنترل بانك مركزي و دستگاههاي نظـارتي در بـازار ارزكشاورزي ایران، مانع از بروز نوسان در اين دو صنعت خواهد شد. همچنين پيشنهاد ميشود سياستگذاران و تصميمگيران در اتخاذ سياستهاي پولي و مـالي بـهگونـهاي عمل كنند كه از ايجاد نوسان در بازارهاي سرمايه و ارز جلوگيري شود.

آینده کشاورزی ایران به کجا می رود؟

يكديگر رو به افزايش است. بنابراين شوك يك بـازار فقـط همـان بـازار را تحـت تـأثير کشاورزی قرار گرفت.جالب است بدانیم.

نميدهد و اين شوك به ساير بازارهاي مالي نيز سرايت مـيكنـد. لـذا بررسي انتشار اخبار و رويدادها از يك بازار مالي به بازار مالي ديگـر از اهميت ويژهاي برخوردار است )6(.

كشـورهاي در حـال توسـعه از جملـه ايـران، از درجـه بـالايي از بيثباتي متغيرهاي كلان اقتصادي برخوردار هستند. در ايـن كشـورها نـرخ ارز، قيمـت سـهام و سـاير متغيرهـاي مهـم كـلان نسـبت بـه اقتصادهاي پيشـرفته و صـنعتي بيشـتر در حـال نوسـان بـوده و ايـن نوسانات نيز به نوبه خود، محيط نامطمئني را براي سرمايهگذاران ايجاد كرده و باعث ميشود تا سرمايهگذاران كشاورزي ایران نتوانند به سهولت و با اطمينان كشاورزي ایران بيشتر در مورد سرمايهگذاري آتي تصـميمگيـري كننـد )5(. از طرفـي براي افزايش سرمايهگذاري و بهتبع آن دستيابي به رشـد بلندمـدت و مداوم اقتصادي، توجه به بازار سرمايه ضروري است. اين موضوع سبب  بازارهاي مالي يكي از اساسيترين بازارهـاي هـر كشـور هسـتند.شرايط اين بازارها به شدت بر ساير بخشهاي اقتصاد اثرگذار بوده و از ساير بخشها نيز متأثر ميشود. يكي از اجـزاي مهـم بازارهـاي مـالي بازار سهام است كه از كانالهاي مهم سرمايهگذاري در دنيا بـه شـمار ميرود )8(. شواهد زيـادي نشـان مـيدهـد بـه دليـل جهـاني شـدن بازارهاي مـالي از طريـق جريـان آزاد سـرمايه و تجـارت بـين الملـل نوسانات )نوسان شديد و ناگهاني( قيمت داراييهاي مالي، به داراييها و بازارهاي ديگر سرايت ميكند. دامنـه ايـن سـرايتهـا بـا  كشاورزي ایران گسـترش سيستمهاي ارتباطي و وابسـتگي بـيش از پـيش بازارهـاي مـالی.

آینده کشاورزی ایران از امروز چگونه میرویم:

اقتصادي، برخي از دورهها را با نوسانات زياد و دورههايي را با تغييرات اندك پشت سر ميگذارند. تحت اين شـرايط فـرض وجـود واريـانس ثابت يا واريانس همساني چندان معقول نخواهد بود. از سوي ديگر، در بسياري از موارد پيشبيني واريانس شـرطي يـك سـري از دادههـا از

اقتصادي، برخي از دورهها را با نوسانات زياد و دورههايي را با تغييرات اندك پشت سر ميگذارند. تحت اين شـرايط فـرض وجـود واريـانس ثابت يا واريانس همساني چندان معقول نخواهد بود. از سوي ديگر، در بسياري از موارد پيشبيني واريانس شـرطي يـك سـري از دادههـا از اهميت ويژهاي برخوردار خواهد بود. به عنـوان مثـال يـك سـهام دار ممكن است به دنبال پيشبيني نرخ عايدي سهام و واريـانس آن طـي دوره نگهداري باشد، اگر ايـن سـهامدار بخواهـد سـهمي را در دوره t خريداري نموده و در دوره 1+t بفروشد، براي وي واريانس غيرشرطي و يا بلندمدت عايدي آن، ارزشي نخواهد داشت. بنابراين ذكر اين نكته لازم است كه در بسياري از موارد پيشبينيهاي شـرطي از ارجحيـت

بسيار بالاتري نسبت به پيشبيني غير شرطي برخوردارند. انگل )1982( براي اولين بار نشان داد كه ميتوان الگوهايي را كه
به طور همزمان شامل ميانگين شرطي و واريـانس شـرطي هسـتند را مورد بررسي قـرار داد. ايـن الگوهـا بـه الگوهـاي ARCH )واريـانس ناهمساني شرطي خود بازگشت( شهرت يافتنـد كـه اسـاس آن هـا در

رفع واريانس ناهمساني در الگوهاي مورد بررسي نهفته است )17(. يكـي از دلايـل اسـتفاده از الگوهـاي ARCH، وجـود خطاهـاي پيشبيني كوچك و بزرگ در خوشههاي مختلف يك سري ميباشـد. اين حركت خوشهاي ميتواند بيانگر ايـن مطلـب باشـد كـه تغييـرات قيمت دوره بعدي با تغييرات قيمت دوره جاري مرتبط است. بهعبـارت ديگر تغييرات بزرگ در قيمتها، اغلب تمايل بـه تغييـرات بزرگتـر در دوره بعد دارد و تغييرات كوچك اغلب تمايل به تغييرات كوچـك دارد )12(. وجود عيني اين مسئله را ميتوان در بررسـي رونـد يـك متغيـر اقتصادي )مانند نرخ تورم و نـرخ ارز( مشـاهده نمـود. بـه طـوري كـه ممكن است سري مذكور طي دورههاي مختلف رفتارهاي متفـاوتي از خود به نمايش بگذارد. بهعبارت ديگر، ممكن است در برخي از دورهها داراي نوسانات كم و در برخي دورهها داراي نوسـانات زيـاد باشـد. در چنين شرايطي انتظار بر اين است كـه واريـانس طـي رونـد تصـادفي سري مورد نظر ثابت نبوده و تابعي از رفتار جملات خطا باشد. در واقع مزيت الگوهاي ARCH اين است كه ميتواند روند واريـانس شـرطي

را با توجه به اطلاعات گذشته خود توضيح دهد )18(. در حالت كلي فرايند مرتبـه qام ARCH و تـابع حـداكثر در 

آینده کشاورزی ایران

در الگوي ARCH تعميم يافته كه اصـطلاحاً GARCH ناميـده
ميشود، هم اجزاي خود همبسته و هم اجـزاي ميـانگين متحـرك در معادله واريانس ظاهر ميشوند )2(. در معادله بالا 􏱝􏱣 واريانس در دوره t، 􏱝􏱜 جز خطا در دوره t، 􏱬􏱩 معرف اثر سرريز شـوك و 􏱬􏱰 معـرف اثـر سرريز نوسانات هستند كه در ادامه در فرم ماتريسي به تفصيل توضيح

داده شدهاند. يكي از مزاياي آشكار الگوي GARCH در اين است كه در برخي

موارد به جاي يك الگوي ARCH مرتبه بالا، يك الگوي GARCH را جايگزين ميكنيم كه در آن اصل صرفهجويي بيشتر رعايت شـده و شناسايي و برآورد آسانتر است. يكي از انـواع مـدلهـاي  کشاورزی ایرانGARCH چند متغيره مدل BEKK ميباشد كه اولين بار توسط انگـل و كرونـر )18( معرفي شد. روش BEKK براي مدل GARCH سه متغيره بـه

صورت زير است: )5( كه در اين رابطه، 􏱝􏱲 ماتريس وارايـانس كوواريـانس شـرطي 3×3 در

زمان t و C ماتريس پايين مثلثي با شش پـارامتر اسـت. A تـوان دوم مـاتريس ضـرايب و ميـزان وابسـتگي واريـانس شـرطي بـه مجـذور خطاهاي گذشته را محاسبه ميكند. B تـوان دوم مـاتريس ضـرايب و ميزاني كه سطح جاري واريانس شرطي بـه مقـادير گذشـته واريـانس

وابسته است را اندازهگيري ميكند )19(.کاشورزی ایراناهميت ويژهاي برخوردار خواهد بود. به عنـوان مثـال يـك سـهام دار ممكن است به دنبال پيشبيني نرخ عايدي سهام و واريـانس آن طـي دوره نگهداري باشد، اگر ايـن سـهامدار بخواهـد سـهمي را در دوره t خريداري نموده و در دوره 1+t بفروشد، براي وي واريانس غيرشرطي و يا بلندمدت عايدي آن، ارزشي نخواهد داشت. بنابراين ذكر اين نكته لازم است كه در بسياري از موارد پيشبينيهاي شـرطي از ارجحيـت

بسيار بالاتري نسبت به پيشبيني غير شرطي برخوردارند. انگل )1982( براي اولين بار نشان داد كه ميتوان الگوهايي را كه
به طور همزمان شامل ميانگين شرطي و واريـانس شـرطي هسـتند را مورد بررسي قـرار داد. ايـن الگوهـا بـه الگوهـاي ARCH )واريـانس ناهمساني شرطي خود بازگشت( شهرت يافتنـد كـه اسـاس آن هـا در

رفع واريانس ناهمساني در الگوهاي مورد بررسي نهفته است )17(. يكـي از دلايـل اسـتفاده از الگوهـاي ARCH، وجـود خطاهـاي پيشبيني كوچك و بزرگ در خوشههاي مختلف يك سري ميباشـد. اين حركت خوشهاي ميتواند بيانگر ايـن مطلـب باشـد كـه تغييـرات قيمت دوره بعدي با تغييرات قيمت دوره جاري مرتبط است. بهعبـارت ديگر تغييرات بزرگ در قيمتها، اغلب تمايل بـه تغييـرات بزرگتـر در دوره بعد دارد و تغييرات كوچك اغلب تمايل به تغييرات كوچـك دارد )12(. وجود عيني اين مسئله را ميتوان در بررسـي رونـد يـك متغيـر اقتصادي )مانند نرخ تورم و نـرخ ارز( مشـاهده نمـود. بـه طـوري كـه ممكن است سري مذكور طي دورههاي مختلف رفتارهاي متفـاوتي از خود به نمايش بگذارد. بهعبارت ديگر، ممكن است در برخي از دورهها داراي نوسانات كم و در برخي دورهها داراي نوسـانات زيـاد باشـد. در چنين شرايطي انتظار بر اين است كـه واريـانس طـي رونـد تصـادفي سري مورد نظر ثابت نبوده و تابعي از رفتار جملات خطا باشد. در واقع مزيت الگوهاي ARCH اين است كه ميتواند روند واريـانس شـرطي

را با توجه به اطلاعات گذشته خود توضيح دهد )18(. در حالت كلي فرايند مرتبـه qام ARCH و تـابع حـداكثر درسـتدر الگوي ARCH تعميم يافته كه اصـطلاحاً GARCH ناميـده

ميشود، هم اجزاي خود همبسته و هم اجـزاي ميـانگين متحـرك در معادله واريانس ظاهر ميشوند )2(. در معادله بالا 􏱝􏱣 واريانس در دوره t، 􏱝􏱜 جز خطا در دوره t، 􏱬􏱩 معرف اثر سرريز شـوك و 􏱬􏱰 معـرف اثـر سرريز نوسانات هستند كه در ادامه در فرم ماتريسي به تفصيل توضيح

داده شدهاند. يكي از مزاياي آشكار الگوي GARCH در اين است كه در برخيموارد به جاي يك الگوي ARCH مرتبه بالا، يك الگوي GARCH را جايگزين ميكنيم كه در آن اصل صرفهجويي بيشتر رعايت شـده و شناسايي و برآورد آسانتر است. يكي از انـواع مـدلهـاي GARCH چند متغيره مدل BEKK ميباشد كه اولين بار توسط انگـل و كرونـر )18( معرفي شد. روش BEKK براي مدل GARCH سه متغيره بـه

صورت زير است: )5( كه در اين رابطه، 􏱝􏱲 ماتريس وارايـانس كوواريـانس شـرطي 3×3 درزمان t و C ماتريس پايين مثلثي با شش پـارامتر اسـت. A تـوان دوم مـاتريس ضـرايب و ميـزان وابسـتگي واريـانس شـرطي بـه مجـذور خطاهاي گذشته را محاسبه ميكند. B تـوان دوم مـاتريس ضـرايب و ميزاني كه سطح جاري واريانس شرطي بـه مقـادير گذشـته واريـانس

وابسته است را اندازهگيري ميكند.

کشاورزی ایران در آینده
کشاورزی در ایران چگونه است

 

آینده کشاورزی ایران و مواجهه با تحریم ها

آینده کشاورزی ایران باید ها و نباید ها
آینده کشاورزی ایران باید ها و نباید هاعنوان

امروزه با توجه به اثـرات جـانبي آنتـي بيوتيـك هـا و مقـاومتي كـه ميكروارگانيزمهاي بيماريزا عليه آنها كسب كردهانـد، در پزشـكي استفاده از عصارهها و تركيبات با خـواص بيولـوژيكي گونـه هـاي گياهي متداول شده است، و تركيبات ضد ميكروبي آنها نيز يكـي از منابع با ارزش در پزشكي به شمار مـي آيـد، در نتيجـه گسـترش بيماريهاي عفوني، شناسـايي تعـداد بيشـتري از ايـن عصـاره هـا و تركيبات را نياز دارد. تركيبات آینده کشاورزی ایران  ضد ميكروبي با منبع گيـاهي داراي مجله دانشگاه علوم پزشكي قم دوره پنجم ـ شماره سوم گياه ایران صفحات 50 الي 56 مقاله پژوهشي (Original Article)  Archive of SID فعاليت ضد باكتريايي عصاره متانولي گل و برگ گياه بومادران ليلا امجد و همكاران 51 قابليـت هـاي درمـاني بـي شـماري هسـتند. آنهـا نـه تنهـا در درمـان بيماريهاي عفوني مؤثرند؛ بلكه بهطـور همزمـان گياه ایران تعـداد زيـادي از اثرات جانبي را كه اغلب با تركيبات ضد ميكروبـي همـراه هسـتند ). در اين راستای آینده کشاورزی، بررسي خـواص گياهـان بـومي كاهش ميدهند (1 ايران از اهميت خاصي برخوردار گياه ایران است و هدف از اين تحقيـق نيـز شـناخت خـواص ضـد ميكروبـي گيـاه Wilhelmsii Achillea از گونه بومي ايران ميباشد. نام فارسي اين گياه بومادران و نام علمي آن Koch. C Wilhelmsii Achillea اسـت. گياه ایران ايـن گيـاه داراي 85 گونه است كه 7 گونه آن انحصاري ايران بوده و پراكندگي نسـبتاً وسيعي در استانهاي مختلـف دارد.آینده کشاورزی ایران عصـاره الكلـي سرشـاخه هـاي .( گلدار اين گياه پايينآورنده فشار خون و چربي خون ميباشد (2 عصاره آبي - الكلي اين گياه اثر مهاري بر ترشح پايه اسيد معده از ). در مطالعهاي كـه بـر روي طريق مهار عصب واگ معده دارد (3 عصاره آبي اين گياه انجام گرفت، مشـخص گرديـد گياه ایران عصـاره آبـي ايـن گيـاه داراي اثـرات  گياه ایران  تحريـككننـدهاي در ايمنـي هومـورال و ). همچنين سرشـاخه هـاي گلــــدار ايـن گــــــياه سلولار است (4 سرشــــار از فلاونوئيــــد (Flavonoid (و ســـــزكوئي ترپــــــن )، و گردههـاي آن 5) بوده) Sesquiterpen Lactone) لاكـــــتون

 

آینده  کشاورزی باید ها و نباید ها

 

عدد شامخ این شاخص برای اولین بار در این ۶دوره بیشتر از ۵۰ یعنی ۶۵/ ۶۳ را به ثبت رسانده است. این عدد با توجه به قرار گرفتن در ماه انتهای سال و افزایش تقاضا برای گروه زیادی از کالاها منطقی به نظر می‌رسد. در ضمن افزایش ۱۲/ ۱۴ واحدی که آینده کشاورزی این شاخص نسبت به ماه گذشته به این معنی است که برخی صنایع آینده کشاورزی ایران مانند «تولید چوب، کاغذ و مبلمان»، «تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته»، «تولید محصولات نساجی»، «تولید محصولات فلزی» و «تولید محصولات لاستیک و پلاستیک»، شاهد افزایش بیشتری در میزان فروش محصولات خود در این ماه بوده‌اند. انتظارات تولید در ماه آینده: شاخص انتظارات تولید در این ماه نه‌تنها روند نزولی خود نسبت به ماه گذشته را حفظ کرد آینده کشاورزی  بلکه با عدد ۴۰/ ۳۲ به کمترین میزان خود در ۶ دوره گذشته نیز رسید. این به معنی انتظارات منفی فعالان بخش صنعت برای ماه فروردین ۹۸با توجه به تعطیلی‌های قابل‌توجه در روزهای ابتدایی سال جدید است. با وجود این در بین صنایع منتخب، فقط صنعت «تولید کانی غیرفلزی» عدد ۵۰ را ثبت کرده و بقیه صنایع عدد زیر ۵۰ را ثبت کرده‌اند.

 

برای اینده کشاورزی تحریم هارو دور نزنیم

 

قابـل ذكـر اسـت كـه تـاكنون نيز بهشدت آلرژيزا مـي باشـد ( 6 گزارشي در خصوص اثرات ضد باكتريايي اين گياه مشاهده نشده است. لذا اين تحقيق با هدف بررسي مقايسه اثرات ضد ميكروبـي عصاره متانولي گل با عصاره متانولي برگ گياه بومادران بـر رشـد تعدادي از باكتريهاي گرم مثبت و گرم منفي صورت گرفت. آینده کشاورزی ایران روش بررسي در اين مطالعه، گياه بومـادران در اواخـر اردي بهشـت مـاه گياه ایران از منـاطق اطــراف شــهر اصــفهان ( 100 كيلــومتري اصــفهان - شــهركرد) وري و نــام جــنس و گونــه آن در هربــاريوم گيــاه شناســي جمــعآ دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان تأييد گرديد. در اين بررسي ابتدا آینده کشاورزی گل و برگ گياه را در سايه خشـك نمـوده، و گياه ایران سپس نمونه هاي خشك شده به صورت پودر در فريـزر نگهـداري 60 از پودرهـاي شدند. در ادامه، جهت تهيه عصارههاي متانولي، g آماده گل و برگ بهطور جداگانه به همراه 300ml متانول بهعنوان حلال به مدت 8 ساعت در دستگاه عصارهگير سوكسـله قـرار داده 40 و با استفاده از دستگاه روتاري به ° شدند، اين حلال در دماي C رامي تبخير و عصاره تغلـيظ شـده از آن بـه دسـت آمـد ( 8،7 .( از آ % عصارههاي تغلـيظ شـده توسـط حـلال گياه ایران دي متيـل سولفوكسـايد 5 استفاده جهت 400mg/ml 50 و 30 ، 20 ، غلظتهاي با)، DMSO) در آزمايشــات حــداقل غلظــت مهاركننــدگي از رشــد بــاكتري چاهك انتشار و) Minimum Inhibitory Concentration) MIC ســويههــاي). 10 9، ) گرديــد تهيــه) Agar Well Diffusion) اســتاندارد شــامل اســتافيلوكوكوس آرئــوس (25923 ATCC ،( باســيلوس ســرئوس (1247 ATCC ،(ســودوموناس آئروژينــوزا (27853 ATCC (و اشرشـياكلي (25922 ATCC (بـود كـه ايـن سويهها از سازمان پژوهشهـاي علمـي و صـنعتي ايـران تهيـه شـد 10 گياه ایران  .(جهت بررسي اثرات ضد ميكروبي عصارههاي متـانولي گـل ) و بـرگ از 2 روش انتشـار چاهـك (Diffusion Well Agar (و آینده کشاورزی ایران رقت لولهاي (Test Dilution (اسـتفاده گرديـد. جهـت تهيـه مايـه ميكروبي، 4-5 كلني مجزا از باكتري مـورد نظـر از محـيط كشـت ذخيره برداشت شد و به يك لوله حاوي محيط كشت مولر هنيتون براث (MHB (منتقل گرديد. سپس نمونهها در انكوباتور بـا دمـاي 37 به مدت 2-4 ساعت قرار گرفتند؛ تا كدورت آنها به ميـزان ° C استاندارد 0/5 مـك فارلنـد برسـد. پـس از رقيـق سـازي، 500µl از 10 cfu/ml سوسپانسيون 6 1/5 ×بر روي محـيط مـولر هنيتـون آگـار (MHA (انتقال يافت و بهوسيله سواپ استريل در 3 جهـت كشـت داده شد. سپس چاهكهايي به قطـر mm 6 و بـه فاصـله cm از 2/5 هم در سطح آگار ايجاد شد. در ادامه، 100µl از غلظـت هـأي گياه ایران ، 20 ، 30 و 50 ml/400mg از عصارههاي متانولي گل و برگ گياه ایران  بـه درون هر چاهك تزريق گرديد. شاهد منفـي بـا اسـتفاده از محلـ ولي كـه % DMSO ،(بـه براي حل كردن عصارههـا بـه كـار گرفتـه شـد ( 5 دست آمد، و از آنتيبيوتيك كلرامفنيكل نيز به منزله شاهد مثبـت 37 انكوبـه شـده و ° ). سپس پليتها در دمـاي C استفاده گرد Archive of SID مجله دانشگاه علوم پزشكي قم دوره پنجم ـ شماره ـ 3 پاييز 90 52 دسـت به MHB محيط در200mg/ml ، 100 50 ، 25 ، 12 ، 25/6 ،5/ آمد. سپس به هركدام از رقـت هـا ml 1 از سوسپانسـيون باكتريـايي 10 cfu/ml فعال 6 1/5 ×اضافه شد، گياه ایران در كنار لولههـا از كنتـرل مثبـت (محيط كشت حاوي باكتري بدون عصاره) و كنترل منفي (محـيط كشت بدون باكتري) استفاده شد. در نهايت لولـه هـا بـه مـدت 24 37 انكوبه شدند. پس از طي زمان انكوباسيون، ° ساعت در دماي C لولهها از نظر كدورت ناشي از رشـد بـاكتري تلقـيح شـده بررسـي شـده، و آخـرين رقتـي كـه در آن هـيچگونـه كـدورتي مشـاهده نگرديد (عدم رشد)؛ بهعنوان MIC در نظر گرفته شـد. پـس از آن از تمامي لولههايي كه در آنها عدم رشد باكتري مشاهده شده بود، نمونهبرداري صورت گرفت و از طريق كشـت در پليـت، حـداقل غلظت كشنده باكتري MBC تعيين گرديد. سپس پليتها به مدت 37 انكوبـه شـدند، لولـه حـاوي كمتـرين ° 24 سـاعت در دمـاي C غلظت عصاره، كه در پليت مربوط به آن عدم رشد آینده کشاورزی بـاكتري قابـل مشاهده بود. بهعنوان MBC آن ماده در نظر گرفتـه شـد ( ،12 13 .( جهت كاهش خطاي آزمايش، هريك از آزمايشات فوق 4 مرتبـه تكرار شد. بهمنظور بررسي وجود اخـتلاف معنـي دار در نتـايج بـه دست آمـده از آزمـون آنـاليزآینده کشاورزی ایران  واريـانس و كـاي اسـكوئر اسـتفاده در نظـر p گرديد. اختلاف بين گروهها در سطح معنـي دار 001 0< / گرفته شد. يافتهها مقايسه بين غلظتهـاي ،20 ، 30 و 50 ml/400mg از عصـاره هـاي متانولي گل و برگ به روش انتشار چاهك بر 4 سويه باكتريهاي اســتافيلوكوكوس آرئــوس، باســيلوس ســرئوس، اشرشــياكلي و سودوموناس آئروژينوزا نشان داد كه 2 بـاكتري اسـتافيلوكوكوس آرئوس و باسيلوس سرئوس داراي بيشترين حساسيت ميكروبي در برابر عصا رههاي متانولي گل و برگ ميباشند، درحاليكه باكتري اشرشـــياكلي حساســـيت كمتـــري داشـــت. در مـــورد بـــاكتري سودوموناس آئروژينوزا نيز هيچگونه اثـر مهاركننـدگي و كـاهش رشد مشاهده نگرديد. در خصوص مقايسه اثرات عصـاره متـانولي گل و عصاره متانولي برگ بر بـاكتري اسـتافيلوكوكوس آرئـو س مشاهده گرديـد كـه عصـاره متـانولي گـل بيشـتر از بـرگ قـدرت مهاركننـدگي دارد، درحـاليكـه عصـاره متـانولي بـرگ در برابـر باكتري باسيلوس سرئوس قدرت مهاركنندگي بيشـتري نسـبت بـه عصـــاره متـــانولي گـــل از خـــود نشـــان داد، همچنـــين قـــدرت مهاركنندگي عصاره متانولي گل نسبت به عصاره متانولي برگ در برابر باكتري اشرشياكلي بيشتر بود (جدول شماره 2و 1 .( بهعلاوه، نتــايج مربــوط بــه حــداقل غلظــت مهاركننــدگي MIC و حــداقل غلظتكشندگي MBC عصارههاي متانولي گـل و بـرگ، مطالـب فوق را تأييد نمود (جدول شماره ).

 

قسمت های مختلف پیشرفت کشاورزی ایران

 

صنایع غذایی: کاهش موجودی مواد اولیه به کمترین میزان خود در سه ماه گذشته و در مقابل افزایش بی‌رویه قیمت مواد اولیه، بزرگ‌ترین مشکل این گروه صنعتی در این ماه بوده است. افزایش میزان فروش محصولات از یکسو و کاهش میزان آینده کشاورزی ایران صادرات محصولات غذایی آینده کشاورزی از سوی دیگر، نشان‌دهنده تمرکز این گروه صنعتی به تامین نیازهای داخلی کشور البته با قیمت‌های بیشتر از ماه قبل بوده است. با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، موجودی محصول نهایی در انبار نیز در این گروه عدد کمتر از ماه گذشته را نشان می‌دهد. فعالان اقتصادی در این گروه به‌شدت (۲۵) نسبت به بهبود اوضاع در فروردین ۱۳۹۸بدبین هستند.

صنایع نساجی: با کاهش نسبی در مشکلات تامین مواد اولیه و افزایش سفارش‌های جدید مشتریان در این ماه، شاهد به‌کارگیری بیشتر نیروی انسانی و به دنبال آن بهبود وضعیت تولید در این گروه صنعتی نسبت به ماه قبل بوده‌ایم. در اسفندماه، قیمت مواد اولیه در این گروه شاهد افزایش قابل‌توجهی بوده بنابراین بیشترین میزان افزایش قیمت محصولات نیز در بین تمامی گروه‌های صنعتی با شاخص ۳/ ۷۷ در این گروه رقم خورده است. به دلیل افزایش تقاضا در بازار برای محصولات این گروه در روزهای پایانی سال، آینده کشاورزی ایران افزایش قابل‌توجهی در میزان فروش محصولات این گروه پدید آمده است که باعث شده تا موجودی انبار محصولات نهایی در صنایع نساجی به کمترین میزان ممکن (۲/ ۱۸) در بین تمامی گروه‌های صنعتی برسد. فعالان اقتصادی در این گروه نیز با رقم شاخص ۷/ ۲۲و کاهش ۳۰ واحدی شاخص انتظارات تولید برای ماه آینده در مقایسه با رقم اسفندماه، انتظار اوضاع بدتری را از فروردین ۱۳۹۸ برای خود ترسیم کرده‌اند.

صنایع پوشاک و چرم: با کاهش رقم شاخص تولید محصولات این گروه که طی ماه‌های گذشته به بیشترین مقدار در بین تمامی گروه‌های صنعتی رسیده بود و تأمین موفقیت‌آمیز (افزایش فروش محصولات و کاهش در مدت‌زمان تحویل سفارش به مشتریان) تقاضای بازار در روزهای پایانی سال، شاهد افت نسبی در رقم شامخ در این ماه وآینده کشاورزی رسیدن آن به کمترین رقم (۹/ ۴۳) در بین صنایع مختلف بودیم. با شروع سال جدید و با تغییر فصل، موجودی انبار کاهش قابل‌توجهی نسبت به ماه گذشته داشته و این گروه رکورددار کمترین میزان سفارش جدید مشتریان با رقم ۵۰ در اسفندماه بود. فعالان اقتصادی در این گروه نیز شاخص انتظارات تولید برای ماه آینده را با کاهش ۳۷واحدی نسبت به ماه قبل، ۲/ ۲۲ ثبت کرده‌اند که وضعیت تولید در فروردین ۱۳۹۸ را به‌مراتب بدتر از اسفند ۹۷ پیش‌بینی می‌کند.

صنایع شیمیایی: طی ماه اسفند در این گروه با افزایش نسبی در به‌کارگیری نیروی انسانی، میزان تولید و میزان سفارش‌های جدید توسط آینده کشاورزی ایران و به‌تبع آن افزایش فروش مواجه بوده‌ایم که این عوامل، رقم شامخ بالای ۵۰ یعنی ۷/ ۵۷ را برای این گروه رقم زده است. بااین‌حال، به‌‌رغم افزایش میزان سفارش‌های جدید توسط مشتریان در ماه اسفند، به دلیل افزایش قابل‌توجه در قیمت مواد اولیه و افزایش مدت‌زمان انجام و تحویل سفارش به مشتریان در ماه اخیر از یکسو و فرارسیدن تعطیلات سال جدید از سوی دیگر، شاخص انتظارات تولید در ماه آینده برای این گروه با رقم ۳/ ۳۱، کاهش ۵۲/ ۳۳ واحدی را نسبت به رقم ماه قبل نشان می‌دهد که بیانگر پیش‌بینی کاهش شدید تولید توسط فعالان اقتصادی در این گروه برای فروردین‌ماه ۱۳۹۸ است.

صنایع فلزی: صنایع فلزی نیز در اسفندماه به مدد افزایش میزان سفارش‌های جدید مشتریان و کاهش زمان انجام تعهدات، با افزایش تولید مواجه بود و این عوامل باعث شد تا عدد شامخ این گروه (۳/ ۵۴) نیز همانند بهمن‌ماه، همچنان بالای ۵۰ بماند. این گروه صنعتی در این ماه، کمترین افزایش در قیمت خرید مواد اولیه (۱/ ۷۶) را نسبت به سایر گروه‌های صنعتی گزارش داده است. در اسفندماه بهبود جزئی در میزان فروش و صادرات این گروه رخ داده، ولیکن شاخص انتظارات تولید در ماه آینده با رقم (۳/ ۲۸)آینده کشاورزی ایران  بیانگر پیش‌بینی کاهش شدید تولید توسط فعالان اقتصادی در این گروه برای فروردین‌ماه ۱۳۹۸ است.

صنایع لاستیک و پلاستیک: صنایع لاستیک آینده کشاورزی و پلاستیک نیز در اسفندماه به دلیل افزایش میزان سفارشات جدید مشتریان، افزایش نیروی انسانی و افزایش تولید و کاهش مدت‌زمان انجام و تحویل سفارش (کاهش ۱۰ واحدی)، شاهد افزایش فروش و صادرات محصولات نسبت به ماه قبل و درنهایت در آینده کشاورزی ایران وضعیت رونق نسبی با عدد شامخ ۵۸ بود. بااین‌حال، پس از دو دوره متوالی که شاهد بیشترین میزان صادرات کالا در این گروه صنعتی بودیم، در اسفندماه صنایع لاستیک و پلاستیک جایگاه خود را با فاصله اندک به گروه صنعتی تولید ماشین‌آلات و لوازم‌خانگی داده است. شاخص انتظارات تولید در ماه .

.آینده برای این گروه با رقم ۹/ ۴۲ نشان‌دهنده پیش‌بینی فعالان اقتصادی این گروه برای کاهش جزئی در میزان تولید برای فروردین ۱۳۹۸ است

 

صنایع مهم برای توسعه اینده ایران

 

صنایع ماشین‌سازی و لوازم‌خانگی: افزایش قابل‌توجه در میزان سفارشات جدید به همراه کاهش مدت‌زمان انجام و تحویل سفارش در این ماه باعث شد تا سیر صعودی تولید و فروش محصولات در اسفندماه نیز ادامه یابد. همچنین این گروه صنعتی بیشترین میزان شاخص صادرات کالا را در بین تمامی گروه‌های صنعتی در این ماه را به نام خود به ثبت رسانده است. همچنین میزان انتظارات تولید نیز برای این گروه کاهش ۱۰ واحدی را نشان می‌دهد. شاخص انتظارات تولید در ماه آینده برای این گروه نیز با آینده کشاورزی رقم ۵/ ۴۵نشان‌دهنده پیش‌بینی فعالان اقتصادی این گروه برای کاهش جزئی در میزان تولید برای فروردین ۱۳۹۸ است.

صنایع نفت و گاز و پالایشگاهی: به دلیل افزایش سفارشات جدید مشتریان در این ماه برای نخستین بار در ۶ ماه گذشته، شامخ کل این گروه، رقم بالای ۵۰ یعنی ۱/ ۵۱را به ثبت رساند. مشکل اصلی در این گروه افزایش شاخص قیمت خرید مواد اولیه در این گروه صنعتی بود آینده کشاورزی ایران که در اسفندماه به عدد بی‌سابقه ۱/ ۹۲ رسیده است. به نظر می‌رسد با برطرف شدن نسبی مشکلات مربوط به فروش و صادرات محصولات در این گروه، با رشد قابل‌توجه به میزان ۱۸ واحد در شاخص فروش محصولات این گروه (۳/ ۵۵) مواجه بوده‌ایم که البته کمترین میزان شاخص فروش محصولات در بین تمامی صنایع در اسفندماه است. شاخص انتظارات تولید در ماه آینده برای این گروه نیز با رقم ۹/ ۴۲نشان‌دهنده پیش‌بینی فعالان اقتصادی این گروه برای کاهش جزئی در میزان تولید برای فروردین ۱۳۹۸ است.

صنایع کانی غیرفلزی: هرچند روند صعودی رقم شامخ این گروه طی سه ماه گذشته در این ماه نیز ادامه داشت ولیکن همچنان این رقم (۸/ ۴۸) زیر ۵۰ و نشان‌دهنده وضعیت رکودی این صنعت طی ماه‌های گذشته بوده است که به نظر می‌رسد بی‌ارتباط با رکود موجود در بخش ساختمان کشور نباشد. به‌رغم اینکه کمترین شاخص تولید (۳/ ۳۹) در بین صنایع مختلف در اسفندماه متعلق به صنایع کانی غیرفلزی است، اما همین میزان تولید نیز سهم کمی در افزایش شاخص فروش (۱/ ۵۷) داشته و بیشتر منجر به افزایش آینده کشاورزی ایران شاخص موجودی محصول نهایی در انبارها در این گروه با رقم (۷/ ۶۰) شده که بیشترین رقم شاخص در بین تمامی گروه‌های صنعتی در این ماه است. آینده کشاورزی بااین‌حال فعالان اقتصادی در این گروه بیشترین میزان شاخص انتظارات تولید در ماه آینده بین تمامی گروه‌ها را با رقم ۵۰به نام خود ثبت کرده‌اند تا حداقل امیدها برای پایداری وضعیت تولید و فروش محصولات برای فروردین ۱۳۹۸ نیز در این گروه صنعتی حفظ شود.

صنایع تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته: با افزایش سرعت تامین مواد اولیه کارخانه‌های خودروسازی و به‌تبع آن افزایش شاخص موجودی مواد اولیه (۲/ ۵۴) در اسفندماه که بیشترین رقم شاخص در بین تمامی گروه‌های صنعتی است از یکسو و از سوی دیگر، افزایش بی‌سابقه شاخص میزان سفارشات جدید به رقم ۲/ ۷۹، صنایع تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته با بیشترین مقدار رقم کل شامخ (۶/ ۶۲) در اسفندماه رکورددار بخش صنعت بوده‌اند. بااین‌حال، خودروسازان و صنایع وابسته در این ماه، با داشتن کمترین شاخص به‌کارگیری نیروی انسانی (۷/ ۴۱)، بیشترین شاخص مدت‌زمان انجام و تحویل سفارش (۳/ ۵۶) و کمترین شاخص قیمت محصولات تولیدشده (۵۰) نیز در بین تمامی گروه‌های صنعتی رتبه نخست را کسب کرده‌اند. چشم‌انداز ترسیم شده توسط مدیران این گروه صنعتی در قالب شاخص انتظارات تولید در ماه آینده مشخص شده که با رقم ۶/ ۳۹نشان‌دهنده کاهش میزان تولید برای فروردین ۱۳۹۸ خواهد بود.

صنایع چوب، کاغذ و مبلمان: همان‌طور که از رقم شاخص انتظارات تولید در ماه آینده (۳۲/ ۷۶) این گروه که در بهمن ۱۳۹۷ پیش‌بینی شده بود هم انتظار می‌رفت، بیشترین شاخص مقدار تولید (۹/ ۶۷)، میزان فروش (۶/ ۷۸) و مصرف حامل‌های انرژی (۳/ ۶۴) در اسفندماه و در بین تمامی گروه‌های صنعتی، به صنایع چوب، آینده کشاورزی ایران کاغذ آینده کشاورزی و مبلمان اختصاص داشت. همچنین این گروه با ثبات نسبی در وضعیت شاخص قیمت محصولات تولیدشده (۵۰) و شاخص موجودی مواد اولیه (۵۰) در اسفندماه مواجه بوده است. آنچه در این گروه حائز اهمیت است وضعیت شاخص انتظارات تولید در ماه آینده (فروردین ۱۳۹۸) است که کمترین میزان (۴/ ۲۱) رقم شاخص در بین کل گروه‌های صنعتی بوده (کاهش ۲۵ واحدی نسبت به ماه قبل) و بیانگر پیش‌بینی کاهش شدید تولید توسط فعالان اقتصادی در این گروه برای فروردین‌ماه ۱۳۹۸ است.

آینده کشاورزی ایران
آینده کشاورزی ایران